Tư vấn luật hình sự xoá án tích – Xoá án tích được quy định tại các Điều 64; 65; 66; 67 của Bộ luật hình sự. Người được xoá án tích coi như chưa bị kết án và được Toà án cấp giấy chứng nhận.
       Điều 64. Đương nhiên được xoá án tích
Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:
1.    Người được miễn hình phạt.
2.    Người bị kết án không phải về các tội được quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:
a). Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;
b). Ba năm trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;
c). Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;
d). Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm;
Điều 65. Xoá án tích theo quyết định của Toà án
1.    Toà án quyết định việc xoá án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chường XXIV của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án, trong các trường hợp sau đây:
a). Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án.
b). Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án.
c). Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn mười năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành bản án.
2. Người bị Toà án bác đơn xin xoá án tích lần đầu phải chờ một năm sau mới được xin xoá án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thì phải sau hai năm mới được xin xoá án tích.
Điều 66. Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt
Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị, thì có thể được Toà án xoá án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định.
Điều 67. Cách tính thời hạn để xoá án tích
1.    Thời hạn để xoá án tích quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Bộ luật này căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.
2.    Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.
3.    Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.
4.    Người được miễn chấp hành hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

http://tuvanluatonline.org/wp-content/uploads/2015/10/luat-cu-tru.jpg

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, quý vị có thể tự mình tham khảo các điều kiện và thủ tục xoá án tích. Trong thực tiễn đời sống xã hội hiện nay, việc xoá án tích để bổ túc hồ sơ công tác trong một số lĩnh vực, xuất cảnh… là yêu cầu bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền khi giải quyết hồ sơ kèm theo lý lịch tư pháp cá nhân xác nhận về tình trạng tiền án, tiền sự của đương đơn.
Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì về trình tự, thủ tục, thời hạn, cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ. Quý vị có thể liên hệ với Công Ty Luật Thiên Định để được tư vấn luật hình sự về xoá án tích.

    Luật sư Trần Đăng Minh