Tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án Aug26

Tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án

Khi tiến hành khởi kiện tại Toà án, người khởi kiện cần phải biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thụ lý vụ án cũng như việc phân công Thẩm phán giải quyết vụ án để thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố t...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án Aug26

Luật sư giỏi tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án

Khi tiến hành khởi kiện tại Toà án, người khởi kiện cần phải biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thụ lý vụ án cũng như việc phân công Thẩm phán giải quyết vụ án để thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố t...

Read More