Phạm vi hành nghề luật sư theo luật luật sư – Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 đã quy định về các lĩnh vực hoạt động, hành nghề luật sư như sau:
    Phạm vi hành nghề luật sư:
        Hình sự: Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.
        Dân sự và lĩnh vực khác: Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.
        Tư vấn pháp luật: Luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ. Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật trong tất cả các lĩnh vực
        Đại diện ngoài tố tụng: Luật sư đại diện khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo sự phân công của cơ quan, tổ chức nơi luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.
    Dịch vụ pháp lý khác của luật sư: Bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc có liên quan đến thủ tục hành chính như: hợp thức hoá nhà đất, sang tên đăng bộ nhà đất, xin phép xây dựng, hoàn công công trình xây dựng, khai nhận di sản thừa kế; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại, dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.
    Luật sư Trần Đăng Minh