Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành quy định về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích để đáp ứng nhu cầu của người dân khi phải giải quyết các quan hệ pháp luật có liên quan đến một người đã biệt tích mà không rõ địa chỉ hiện tại. Thủ tục này thường được áp dụng nhất trong các vụ án liên quan đến hôn nhân và gia đình, tranh chấp di sản thừa kế, tranh chấp dân sự… mà sự vắng mặt của người đó gây khó khăn hoặc thậm chí cản trở đến quyền của một hoặc một số người còn lại trong một quan hệ pháp luật cần giải quyết cụ thể.
    Chúng tôi xin nêu tóm tắt điều kiện về thời gian vắng mặt của người bị yêu cầu và thủ tục cơ bản khi nộp đơn yêu cầu đến Toà án để quý vị tham khảo như sau:
    1/. Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích:
    Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích khi người đó biệt tích hai năm liền trở lên.
    Đơn yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích phải có các nội dung cơ bản như sau:
    Ngày, tháng, năm viết đơn;
    Tên Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn;
    Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
    Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự đó;
    Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;
    Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;
    Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.
    Gửi kèm theo đơn là tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.
    Ngoài ra, đương sự còn phải gửi kèm theo đơn các tài liệu để chứng minh là người bị yêu cầu đã biệt tích trong hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm. Trong trường hợp trước đó đã có quyết định của Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó.
    2/. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu:
    Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Toà án ra quyết định thông báo tìm kiếm một người bị yêu cầu tuyên bố mất tích, thời hạn thông báo là bốn tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.
    Trong thời hạn công bố thông báo, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu hoặc người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Toà án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
    3/. Quyết định tuyên bố một người mất tích:
    Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết hạn công bố thông báo, Toà án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích. Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu.
    Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định tuyên bố mất tích; trường hợp có yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định Toà án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật Dân sự.
    Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích. Gửi kèm theo đơn yêu cầu là các chứng cứ để chứng minh người bị tuyên bố mất tích đã trở về hoặc chứng cứ chứng minh xác thực là người đó còn sống.
    Trường hợp quý vị gặp khó khăn trong quá trình tự mình thực hiện thủ tục, quý vị có thể liên hệ luật sư giỏi tư vấn thủ tục yêu cầu tuyên bố một người mất tích để được trợ giúp pháp lý hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công việc.

    Luật sư Trần Đăng Minh.