Quyết định 500/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 20-05-2013

- Quyết định 500/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng” ...

Read More

Thông tư số 64/2013/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/05/2013

- Thông tư số 64/2013/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/05/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch v...

Read More

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 15/5/2013

- Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế ngày 15/5/2013 về việc hướng dẫn thi hành quy định v...

Read More

Thông tư số 89/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28-06-2013

- Thông tư số 89/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28-06-2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phò...

Read More

Thông tư số 88/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28-06-2013

Thông tư số 88/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28-06-2013 về việc hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển lo...

Read More