Thông báo 198/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 23-05-2013 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ —————— Số: 198/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —&mdash...

Read More

Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 24-05-2013

- Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 24-05-2013 về việc quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn. ...

Read More

Thông báo số 210/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 07-06-2013

- Thông báo số 210/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 07/06/2013 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp  ...

Read More

Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT của BYT, BNN&PTNT ngày 27/5/2013

- Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 27/5/2013 về việc hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người ...

Read More

Thông tư 14/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn khám sức khỏe

- Thông tư  số 14/2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 06/05/2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe. BỘ Y TẾ &...

Read More