Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 14/05/2013

- Thông tư  số 18/2013/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 14/05/2013 về Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp. ...

Read More

Thông tư số 29/2013/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 10/05/2013

- Thông tư số 29/2013/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 10/05/2013 về việc quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. ...

Read More

Quyết định số 986/QĐ-BNN-TCCB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 06/5/2013

- Quyết định số 986/QĐ-BNN-TCCB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 06/5/2013 quy định việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 197/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông th&oci...

Read More

Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 29-3-2013

- Thông tư  số 10/2013/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 29-3-2013 về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. ...

Read More

Thông tư 01/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 10/01/2011 về Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án dân sự

BỘ TƯ PHÁP —————— Số: 01/2011/TT-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Read More