Thông tư số 24/2013/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 11/04/2013

Thông tư số 24/2013/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 11/04/2013 quy định chế độ rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an nhân dân, bao gồm: Đối tượng rèn luyện thể lực; tiêu chuẩn rèn luyện thể lực; tổ ...

Read More

Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 22/5/2013

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 22/5/2013 quy định về việc quản lý giống thủy sản. ...

Read More

Quyết định số 1135/QĐ-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 21/5/2013

- Quyết định số 1135/QĐ-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 21/5/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra văn hóa, xã hội (Vụ III)​. ...

Read More

Quyết định số 1134/QĐ-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 21/5/2013

- Quyết định số 1134/QĐ-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 21/5/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II)​. ...

Read More

Quyết định số 1133/QĐ-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 21/5/2013

- Quyết định số 1133/QĐ-TTCP do Thanh tra Chính phủ  ban hành ngày 21/5/2013 quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I)​. ...

Read More